Introductie:

Landgoed Zoomland is ontstaan uit vijftal kleinere landgoederen die tussen de 15e en de 19e eeuw buiten de vesting Bergen op Zoom zijn aangelegd: Groot Gemini en Weltevreden (of Kleine Gemini), Goeree (of Hengstmere), Klavervelden  en ’s Heeren Plantage. Gemini en Weltevreden liggen in het noordoostelijk deel van het landgoed. Goeree en Klavervelden liggen in het zuiden van het gebied. In het westen ligt ’s Heeren Plantage. Als relict van de voormalige landgoederen zijn in het terrein nog beuken-en eikenlanen, doorgeschoten beukenhagen, houtwallen en een gracht terug te vinden. Het voormalige eikenhakhoutbos is in het verleden voor een groot deel op enen gezet (afgezet zodat de stobben weer kaal zijn). Later is ook naaldhout aangeplant. Daarnaast zijn in Zoomland weiden en akkers, verspreid liggende droge heideveldjes en een in de jaren ’60 ontstane zandafgraving aanwezig. Het karakter van het terrein wordt bepaald door deze grote landschappelijke variatie, die het te danken heeft aan het samensmelten van de verschillende landgoederen. Het is een landschappelijk zeer gevarieerd landgoed, dat rijk is aan vogelsoorten. Het gebied valt geheel binnen de gemeente Bergen op Zoom en is 308 hectare groot.

In 1992 is een aantal doorsnijdende paden die geen deel uitmaakten van de wandelroutes afgesloten door ze dicht te gooien met takhout. Hierdoor ontstonden grotere aaneengesloten bospercelen met meer rust, zodat ze aantrekkelijker werden voor fauna.

Op een pachtvrij gekomen perceel tussen de Zeezuiper (de-zeezuiper.php) en het   Nieuwe Keutelmeer  is als "stepping stone" voor amfibieën een grote poel gegraven 

Landgoed Zoomland is in 1972 in eigendom van de Stichting Brabants Landschap gekomen.

Bron: http://www.brabantslandschap.nl/